Lekce PlayWisely®

Nahlédnout do lekce je možné zde: link

Každá lekce začíná hrou s výukovými kartami na rozvoj senzorických a jazykových schopností a pokračuje částí pohybovou, která se skládá z aktivit na rozvoj hrubé motoriky (rovnováha, koordinace pohybů, síla, orientace v prostoru nebo vizuomotorika – chytání, házení, kopání nebo trefování) a aktivit na rozvoj jemné motoriky. Každá lekce má svůj pevný rámec, který ale díky individuálnímu přístupu, jež nám velmi nízký počet dětí na lekci umožňuje, upravujeme dle potřeb každého dítěte tak, abychom byli schopni rozvinout právě i slabší dovednosti dítěte. Některé děti mají například velkou potřebu pohybu, což je nejen v batolecím věku přirozená potřeba dítěte. My jsme schopni lekci přizpůsobit tak, aby dítě lekce bavila, ale přesto jsme postupně pracovali na zlepšení soustředění, které je zcela zásadní pro další vzdělávání. Každá lekce končí opět hrou s výukovými kartami.

Máme 8 typů lekcí z nichž každá je zaměřena na jiné dovednosti. Děti v programu postupně prochází různými obtížnostmi aktivit a tak se ve svém vývoji neustále posouvají. Lekce probíhají individuálně nebo ve skupince 2 až 3 dětí dle prostorové kapacity centra tak, aby byl zachován individuální přístup ke každému dítěti. Děti rozdělujeme do skupinek dle věku, schopností a povahy.

Naše lekce jsou vhodné i pro děti s handicapem, autismem či downovým syndromem. S těmito dětmi pracujeme pouze individuálně.

Lekce probíhají v českém nebo anglickém jazyce a doporučujeme docházet 1-2krát týdně.

Na všech lekcích PlayWisely® je přítomná maminka, tatínek nebo kdokoliv jiný, kdo dítěti vytvoří pocit bezpečí a příjemné zázemí.


Zaměření lekcí

Dle věkových kategorií

Miminka 1: věk cca 4-7 měsíců (plazící se a pivotující děti)

U nejmenších dětí jsou lekce zaměřené na rozvoj rané pozornosti a rozpoznávacích schopností. V pohybové části se zaměřujeme na smyslové zážitky, stimulaci rovnovážného systému, procvičujeme silu a vizuálně-motorické dovednosti. Hravou a zábavnou formou pomáháme miminkům získat rané smyslové vjemy.

Miminka 2: věk cca 8-11 měsíců (lezoucí děti)

U starších miminek jsou lekce zaměřené na rozvoj známých raných dovedností, jako je pozornost, rozlišovací schopnosti a paměť, ve formě odpovídající této věkové kategorii. Vycházíme z přirozených vývojových milníků, jakými jsou například pinzetový úchop, kopání a lezení.

Batolata 1: věk cca 12-17 měsíců (chodící děti)

Dále prohlubujeme koordinaci zrakových, sluchových a pohybových nervových drah v mozku za použití inovativního systému karet PlayWisely®. Děti se učí chytat a házet, trénují kopy, údery, chůzi, běh a pády.

Batolata 2: věk 18-35 měsíců

Lekce jsou zaměřené na další zlepšování pozornosti, rozpoznávacích schopností a paměti, na efektivní zpracování informací a schopnosti řešit problémy. Vaše dítě se naučí abecedu, základní číselnou řadu zepředu i zezadu, barvy, tvary a získá kategorizační schopnosti. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní zručnosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Děti 1: věk 3-4 roky

Na lekcích stavíme na základech získaných na lekcích pro menší děti a dále je prohlubujeme. Zaměřujeme se na zlepšování pozornosti, rozlišovacích schopností a paměťových dovedností, dále na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. Vaše dítě se naučí používat abecedu při tvorbě slov, základní číselnou řadu dopředu i pozpátku až do deseti, barvy a to včetně odstínů, matematické tvary. Kromě toho bude mít příležitost rozvinout všechny základní dovednosti z oblasti jemné motoriky a sportu.

Děti 2: věk 4-5 let

Dále rozšiřujeme horizonty dětí. Trénujeme analytické myšlení tvorbou zábavných matic a metrixů. Zaměřujeme se na efektivní zpracování informací a schopnost řešit problémy. V pohybové části trénujeme především rovnováhu, koordinaci pohybů, orientaci v prostoru, chytání, házení a kopání.


Dle počtu dětí na lekci

Individuální lekce

Na lekci je účastno pouze 1 dítě a tento typ lekce poskytujeme jen na vyžádání ze strany rodiče nebo na doporučení lektora (např. pro děti se speciální potřebou, které nemohou fungovat ve skupince). Dítěti se plně věnuje 1 lektor po dobu 30 - 45 min.

Skupinová lekce

Na lekci jsou přítomny 2-3 děti přibližně stejně vyspělé (v doporučeném věkovém intervalu a psychomotorické zdatnosti viz rozvrh lekcí v rezervačním systému) v doprovodu dospělé osoby. U těchto lekcí dochází k intenzivnějšímu zapojení rodičů/doprovodu dětí do aktivit v rámci lekce. Dětem se věnuje 1 lektor.


Témata a cíle lekcí, která jsou obsažena v jednom cyklu programu:


Týden Tvar Hrubá motorika Téma
1. KRUH ROVNOVÁHA Cvičit a upevnit nervové okruhy pro rovnováhu ze „silné modré“ na „tmavě modrou“. Rovnováha hraje kritickou roli v celkovém motorickém rozvoji, správná rovnováha vede ke koordinovanému pohybu, koordinovaný pohyb k efektivnímu rozvoji všech dovedností. U miminek začneme rozvojem vnímání modré osy, trénováním „narovnávacích“ reflexů a kontroly pozice těla a po 8 měsíci věku pak přidáme trénováním správného držení těla v různých polohách. S batolátky vyzkoušíme nové způsoby kontroly těla v různých polohách a postupně je budeme dále rozvíjet.
2. ČTVEREC CHYTÁNÍ A POUŠTĚNÍ Procvičovat základní vzorce pro chytání a házení a koordinaci oko-ruka, vnímat fyzikální zákony pohybu balónů a rozvíjet tak schopnost efektivně sledovat a reagovat. U miminek budeme nejprve pozorovat fyzikální zákony rotace (balóny se kutálejí, padají, skáčou a točí), koordinovat soustředění očí a sledování objektu a pokoušet se chytat objekt rukama. U batolátek se zaměříme na další rozvoj koordinace soustředění očí a sledování objektu a budeme pracovat na rozvoji práce rukou s cílem efektivně zachytit objekt.
3. HVĚZDA SÍLA Kontrola těla pro větší pocit bezpečí a lepší sebevědomí při pohybu. Budeme procvičování přirozené reflexy při tlačení, tahání a odporu (odtlačování), které posilují svaly potřebné pro pozdější rozvoj dovedností.
4.KOSOČTVEREC KOPÁNÍ Vytvoření základů pro rozvoj kopacích dovedností. Budeme rozvíjet vnímání nohou a chodidel a zaměříme se na zapojení okruhů pro vizuomotorickou koordinaci oko-noha.
5. OVÁL PŘESUNY VPŘED A VZAD Prožít a získat zkušenost s pohybem podél tělesných os, stimulovat vnímání nohou jako samostatných funkčních částí, zapojení okruhů pro vizuomotorickou koordinaci oko-noha.
6. TROJÚHELNÍK ROTACE Zkušenost s rotacemi kolem os stimuluje vnímání toho, co „jsem a nejsem já“, oddělení těla od prostoru a získávání tělesné sebedůvěry a koordinační schopnosti.
7. OSMIÚHELNÍK TREFOVÁNÍ A ÚDERY Rozvoj schopnosti vnímat cíl a odhadovat jeho vzdálenosta koordinovat pohyb paže a nástroje k jeho dosažení, používejte dvě různě dlouhé tyčky pro rozvoj vnímání vzdáleností.
8. OBDÉLNÍK PŘESUNY NAHORU A DOLŮ A DO STRAN Prožít zkušenost s pohybem podél tělesných os. Zdokonalení jemné motoriky obou rukou.